Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

gerundio (gerundiy)


Gerundiy (gerundio – [jerundio]) italyan tilida, birinchi navbatda, yozma nutqda uchraydi. Gerundiyning ikki xil shakli mavjud: gerundio semplice va gerundio composto. O’zbek tiliga gerundiy ko’proq ravishdosh bo’lib tarjima qilinadi.

GERUNDIO SEMPLICE’ning ISHLATILISHI:

  1. Gerundio semplice ikki ish-harakatning o’tmishda, hozirgi zamonda va kelajakda bir vaqtda sodir etilishini ifodalaydi. Demak, 3 zamonda 2 ish-harakat bir vaqtda sodir bo’lsa gerundiy ishlatiladi.

Uscedo ho incontrato Sandra.
Chiqayotib Sandrani uchratib qoldim.

  1. Ergash gaplarda odatda kirish so’z bolib keluvchi mentre yoki quando bog’lovchilarini alamshtirish uchun ishlatiladi. Demak, ergash gap mentre yoki quando bog’lovchilari bilan boshlansa va mazmunan to’g’ri kelsa, gerundiy ishlatish mumkin.

Andando a scuola, passerò da voi - Maktabga ketishda sizlarnikiga kirib o’taman.
Quando vado a scuola, passero da voi – Maktabga ketish vaqtida sizlarnikiga kirib o’taman.

  1. Gerundiyni egalari turli xil bo’lgan gaplarda ishlatib bo’lmaydi, bu yerda nisbiy gap kerak bo’ladi (che bilan boshlanuvchi gaplar).

Ho incontrato Sandra che usciva.
Men Sandrani chiqishi bilanoq uchratdim (yoki “Men chiqayotgan Sandrani uchratdim).

  1. Gerundio semplice sabab-oqibatni ifodalashi mumkin. U bu o’rinda ergash gaplardagi poiché yoki siccome (= chunki, negaki, uchun, tufayli) bog’lovchilarining o’rnida keladi.

Essendo malata, non può venire.
U kassaligi tufayli kelolmaydi.

  1. Gerundio semplice yana shartlikni ifodalaydi va bu o’rinda u shart ergash gaplarning o’rnida keladi (ya’ni, se (agar)  bilan boshlanuvchi gaplar).

Mangiando meno, dimagriresti di sicuro.
Agar kamroq yeganingda aniq ozgan bo’larding.
InItalia.uz © 2020-